Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

(b) Opdrachtnemer/Vivecommerce: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vivecommerce B.V., statutair gevestigd te Rotterdam;

(c) Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen: (a) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen; (b) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard; (c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

3.2 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie, ontvangen informatie en vertrouwelijkheid

4.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

4.5 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de krachtens Opdracht te verrichten werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.3 Opdrachtnemer is bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Opdrachtnemer daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.4 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

5.5 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer niet gehouden tot het verrichten van tot een volgende fase behorende werkzaamheden vooraleer Opdrachtgever de resultaten van alle daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Beschikbaarstelling personeel en/of ruimte door Opdrachtgever

6.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat werknemers van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zullen worden ingeschakeld, is Opdrachtgever verplicht die werknemers tijdig aan Opdrachtnemer beschikbaar te stellen.

6.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos eigen werkruimte met telecommunicatie- en/of datanetaansluiting aan Opdrachtnemer beschikbaar te stellen.

Artikel 7 Werving wederzijds personeel

Een partij is niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van de andere partij – op welke wijze dan ook – te benaderen met het doel hen te werven voor in dienst van anderen dan die partij te verrichten werkzaamheden die liggen op het gebied waarop de desbetreffende partij werkzaam is, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg en met voorafgaande toestemming van de andere partij. Opdrachtnemer zal doorgaans hiertoe toestemming verlenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de Opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die informatie en/of resultaten verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in de artikel 5.3.

8.2 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit artikelen 8.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

8.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de Opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

9.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 9.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 10 Honorarium

10.1 Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde dagtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Reguliere reis- en verblijfskosten (denk bijvoorbeeld aan kosten voor vervoer naar een locatie in de randstad, reguliere kosten rondom lunch en drinken) worden niet aan de Opdrachtgever doorbelast. Uitzonderlijke reis- en verblijfskosten (tickets, hotelovernachtingen (incl. ontbijt en diner), locaties buiten de randstad, etc.) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen. Bij materiele aanpassingen (e.g. >5% van het honorarium voor de opdracht) zal de Opdrachtnemer dit in overleg met de Opdrachtgever doen.

10.3 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10.4 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 10.1 bedoelde kosten. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

11.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 11.1 genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 11.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

11.3 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

11.6 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van Opdrachtgever zich daartegen verzet.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

12.2 Indien de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer zal komen. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Opdrachtnemer voor de desbetreffende Opdracht, in het desbetreffende jaar, in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 1.000.000.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de artikelen 4.1 en 4.2 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

12.5 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

12.7 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst

13.1 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 13.3 bepaalde.

13.2 In afwijking van het bepaalde in de artikel 13.1 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer is bovendien bevoegd de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de Opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorafgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen.

13.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.

13.4 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever op de voet van het bepaalde in de artikelen 13.1 tot en met 13.3 is beëindigd, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van het door deze als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden bezettingsverlies, tenzij de aanleiding voor de beëindiging in de risicosfeer van Opdrachtnemer is gelegen en/of uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 13.4 is van overeenkomstige toepassing.

14.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, een Overeenkomst tussen partijen en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overige kennisgevingen

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Vivecommerce B.V. www.vivecommerce.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Vivecommerce B.V. verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen van haar Opdrachtgevers in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Vivecommerce kan daarnaast informatie over haar producten of diensten sturen per post, e-mail, of anderszins, of Opdrachtgever(s) telefonisch benaderen. Indien en voor zover nodig wordt aangenomen dat de door een Opdrachtgever aan Vivecommerce beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens door een schriftelijk verzoek tot beëindiging te richten aan Vivecommerce.

U heeft het recht Vivecommerce te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door Vivecommerce als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte gegevens – deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient te worden gericht aan Vivecommerce.

 

Vivecommerce B.V.

Copernicuslaan 49

3045 BD Rotterdam

E-mail: info@vivecommerce.nl